Regulamin współpracy stacjonarnej

Data publikacji: 01.09.2023

Regulamin określa w szczególności zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych stacjonarnie przez dietetyka klinicznego Agnieszkę Bąk, działającą pod firmą Dietetyk Agnieszka Bąk (NIP: 6521751203, REGON: 522727620 ), właścicielkę Poradni Dietetycznej Radiska, zwaną w dalszej części Poradnią. Zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży, obowiązki i prawa Klienta i Poradni, zasady przechowywania dokumentacji i przetwarzania danych osobowych Klientów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

 

§ 1. Definicje

§ 2. Postanowienia ogólne

§ 3. Usługi dietetyczne

§ 4. Kompleksowa współpraca z dietetykiem

§ 5. Kontakt z dietetykiem

§ 6. Bon podarunkowy

§ 7. Poufność i Ochrona danych osobowych

§ 8. Reklamacja Usług

§ 9. Odstąpienie od Umowy

§ 10. Postanowienia końcowe

 

§ 1. DEFINICJE

Dietetyk – Agnieszka Bąk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dietetyk Agnieszka Bąk z głównym miejscem wykonywania usług: ul. Niepodległości 2, 43- 502 Czechowice- Dziedzice, NIP 6521751203, adres email agnieszka@radiskadietetyk.pl.
numer telefonu- 517 111 521.
Poradnia– Poradnia Dietetyczna Radiska, prowadzona przez Agnieszkę Bąk, z głównym
miejscem wykonywania usług pod adresem: ul. Niepodległości 2, 43-502 Czechowice-
Dziedzice.
Oferta współpracy – wykaz świadczonych usług dostępny fizycznie w gabinecie dietetycznym lub pod adresem www.radiskadietetyk.pl wraz z ceną wskazanych usług, przy czym ceny wskazane w Ofercie są cenami brutto i mogą ulec zmianie.
Cena – kwota wynagrodzenia brutto należnego za usługę, pakiet usług lub jakiekolwiek inne
świadczenie, której wysokość jest wskazana w Ofercie współpracy lub jest ustalana indywidualnie w zależności od rodzaju sprawy, przeprowadzonych badań i informacji uzyskanych od Pacjenta.
Pacjent – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych bądź Pacjent
małoletni korzystający z usług Dietetyka w Poradni Dietetycznej Radiska.
Pacjent małoletni – osoba fizyczna, która nie ukończyła 18 roku życia i nieposiadająca pełnej
zdolności do czynności prawnych, korzystająca z usług Poradni za zgodą i pod nadzorem
opiekuna prawnego;
Usługa – Produkt niebędący Treścią cyfrową, ani Usługą cyfrową, w tym konsultacje dietetyczne, ułożenie spersonalizowanego planu dietetycznego. Szczegóły zostały określone w § 3 niniejszego Regulaminu, z wyłączeniem usług
świadczonych online.
Kompleksowa współpraca- zestaw kilku pojedynczych usług świadczonych przez dietetyka,
określony czasowo.
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00, za wyjątkiem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy (święta i weekendy) oraz dni urlopowych dietetyka;
Wywiad zdrowotno- żywieniowy – formularz wypełniany przez wypełniany przez Pacjenta/ jego opiekuna prawnego w przypadku Pacjenta małoletniego lub przez dietetyka na podstawie danych od Pacjenta. Formularz ten zawiera między innymi pytania o: dane osobowe
Pacjenta, opis obecnego stanu zdrowia, informacje o aktywności fizycznej, alergiach pokarmowych, nietolerancjach pokarmowych, dolegliwościach przewodu pokarmowego lub innych dolegliwościach, przyjmowanych lekach i suplementach, przebytych chorobach i zabiegach,
historię chorób i inne.
Karta pacjenta – dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierający podstawowe
informacje na temat Pacjenta, w szczególności: dane osobowe pacjenta, wiek, płeć, wagę, opis
problemu/problemów zdrowotnych, alergie, przyjmowane leki i suplementy diety. Karta ta
zawiera także: Oświadczenie pacjenta o zapoznaniu się z Regulaminem korzystania z usług
Poradni Dietetycznej Radiska i zgodę na ich przestrzeganie, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych oraz kontrakt, zgodę na terapię dietetyczną;
Kontrakt- umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Pacjentem lub opiekunem Pacjenta małoletniego, a Dietetykiem, zawarta w formie papierowej, sporządzona w dwóch identycznie
brzmiących kopiach.
Zasady, które określa kontrakt są opisane w § 4 niniejszego Regulaminu.
Regulamin – niniejszy zbiór zasad korzystania z usług dietetycznych drogą stacjonarną bezpośrednio w Poradni, w tym zawierania Umów, a także zawierający prawa i obowiązki Pacjenta i Dietetyka, dostępny pod adresem radiskadietetyk.pl oraz w formie papierowej, w Poradni Dietetycznej Radiska.

 

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Umówienie się na wizytę jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Z usług dietetycznych mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych.
3. Możliwość korzystania z usług dietetycznych przez osoby nieposiadające pełnej zdolności do
czynności prawnych uzależniona jest od wyrażenia pisemnej zgody przez ich prawnych
opiekunów.
4. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Pacjentów Poradni Dietetycznej Radiska, ich
prawnych opiekunów oraz osób im towarzyszących.
5. Odpowiedzialność za przestrzeganie Regulaminu przez osoby towarzyszące Pacjentowi ponosi
Pacjent, lub jego opiekun prawny w przypadku Pacjentów małoletnich.
6. Dietetyk posiada stosowne uprawnienia do udzielania porad i informacji dietetycznych w
zakresie oferowanych konsultacji oraz świadczeń i badań.
7. Dietetyk dokłada należytej staranności w celu zapewnienia działania zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie standardami uwzględniając poszanowaniem praw Pacjenta, zasady etyki i
poufności.
8. Konsultacje dokonywane przez Dietetyka mają charakter informacyjny i nie zastępują porady
lekarskiej.
9. Pacjent przyjmuje do wiadomości, iż usługi świadczone przez Poradnię nie dają gwarancji
odniesienia skutku oczekiwanego przez Pacjenta, z uwagi na złożoność i wielość czynników
mających wpływ na efekt porad i zabiegów dietetycznych.
10. Pacjent przyjmuje do wiadomości, iż konsultacje udzielane przez Dietetyka zawierają
indywidualną interpretację stanu zdrowia Pacjenta i wyników badań z uwzględnieniem
aktualnej wiedzy i doświadczenia Dietetyka oraz oparte są na założeniu, że Pacjent nie zataił
jakichkolwiek wiadomości i w wywiadzie oświadczył wyłącznie prawdę.
11. Poradnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania diety,
zaleceń oraz suplementacji niezgodnych z wytycznymi przekazanymi przez Dietetyka.
12. Poradnia nie bierze odpowiedzialności za szkody wywołane dietą w przypadku gdy pacjent
zataił przed dietetykiem informacje związane ze stanem zdrowia.
13. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że niezastosowanie się lub wybiórcze stosowanie się do
zaleceń udzielanych przez dietetyka, a także zatajenie jakichkolwiek informacji lub podanie nieprawdy przez pacjenta może wpłynąć negatywnie na jego stan zdrowia lub w szczególnych
przypadkach zagrażać jego życiu.
14. Poradnia może odmówić Pacjentowi wykonania usługi lub konsultacji w przypadku, gdy:
 zachodzi przypuszczenie, że pacjent jest małoletni i nie posiada zgody opiekuna prawnego lub
jest niepoczytalny;
 zachowanie pacjenta świadczy, iż jest on pod wpływem: alkoholu, narkotyków, środków
odurzających, psychotropowych i innych substancji o działaniu podobnym do wyżej
wymienionych.
 zachowanie pacjenta jest obraźliwe lub narusza dobra osobiste pracowników Poradni lub osób
trzecich;
 udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi naruszałoby obowiązujące przepisy prawa
powszechnie obowiązującego, zasady etyki zawodowej lub stanowiłoby niedopuszczalną
ingerencję w prawa osób trzecich;
 udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi może zagrażać zdrowiu lub życiu Pacjenta.
15. Pacjent lub jego opiekun prawny w przypadku Pacjenta małoletniego zobowiązani są do
zapewnienia, iż podane przez niego dane osobowe są zgodnymi ze stanem faktycznym i są
aktualnymi danymi osobowymi Pacjenta.

 

§ 3. Usługi dietetyczne

1. Zakres Usług oferowanych przez Poradnię widnieje na stronie
internetowej www.radiskadietetyk.pl oraz jest dostępny w gabinecie Poradni Dietetycznej
Radiska.
2. Usługi świadczone są odpłatnie, zgodnie z Ofertą współpracy zamieszczoną na
stronie www.radiskadietetyk.pl oraz dostępnym w gabinecie Poradni Dietetycznej Radiska, pod adresem ul. Niepodległości 2, 43-502 Czechowice- Dziedzice.
3. Płatności za usługi dokonuje się w Poradni po zakończeniu każdej wizyty oprócz wizyt kontrolnych opłaconych z góry.
4. Za wizytę istnieje możliwość płatności:
* Gotówką;
* Kartą płatniczą za pośrednictwem terminala płatniczego;
* Przelewem bankowym na podane przez dietetyka konto bankowe.
5. Rejestracja Pacjenta odbywa się poprzez kontakt:
* telefoniczny pod numerem 517-111-521
* mailowy, na adres: agnieszka@radiskadietetyk.pl

6. Podstawowe usługi dietetyczne:
konsultacja dietetyczna – spotkanie polegające na analizie problemu żywieniowego, analizie wywiadu zdrowotno- żywieniowego, analizie dzienniczka żywieniowego pacjenta, analizy wyników badań
laboratoryjnych, pomiaru obwodów pacjenta oraz jeśli to możliwe przeprowadzeniem analizy składu ciała,
konsultacja kontrolna – spotkanie polegające na ocenie wprowadzonych zmian
dietetycznych, ustaleniu kolejnych celów żywieniowych oraz jeśli to możliwe przeprowadzeniu
analizy składu ciała,
Indywidualny plan żywieniowy i zalecenia- Spersonalizowany jadłospis 7- lub 14- dniowy, ułożony przez dietetyka na podstawie wszystkich informacji zebranych od Pacjenta, aktualnych zaleceń dietetycznych/ medycznych (EBM) oraz doświadczeniu dietetyka.
analiza składu ciała
7. Analiza składu ciała w Poradni wykonywana jest za pomocą medycznego analizatora
InBody 120. Analiza Impedancji Bioelektrycznej opiera się o pomiar oporu tkanek na przepływ
prądu o niskim natężeniu. W związku z tym istnieją przeciwwskazania do wykonania analizy.
8. Poradnia zastrzega sobie prawo do odmowy, przez Dietetyka, wykonania analizy składu ciała,
gdy istnieją do tego wymienione niżej przeciwwskazania:
 Rozrusznik serca lub urządzenia typu “Ability” w jamie brzusznej,
 Wiek poniżej 3 lat,
 Ciąża,
 Czynna padaczka.
9. Pacjent, lub jego opiekun prawny (w przypadku Pacjenta małoletniego) jest każdorazowo
zobowiązany do poinformowania Dietetyka przed wykonaniem analizy składu ciała czy istnieją
przeciwwskazania do przeprowadzenia badania.
10. Ilość wizyt kontrolnych ustalana jest w zależności od potrzeb Pacjenta.
11. Pierwsza wizyta trwa ok. 60-90 minut, wizyty kontrolne ok. 30 minut, analiza składu ciała ok.
15 minut.
12. Pacjent zobowiązany jest stawić się punktualnie na spotkanie związane z realizacją zamówionej
usługi.
13. W przypadku spóźnienia na umówione spotkanie czas spotkania zostaje skrócony o czas, jaki
Pacjent się spóźnił.
14. Możliwe jest odwołanie konsultacji (przez pacjenta lub dietetyka) z wyprzedzeniem 24h. W takim
przypadku należy umówić się ponownie z zaznaczeniem nie przekraczania całkowitego czasu
współpracy.
15. Jeśli spotkanie zostanie odwołane przez pacjenta w czasie krótszym niż 24h, to konsultację uznaje się
za odbytą (i przepada).
16. Jeśli spotkanie zostanie odwołane przez dietetyka w czasie krótszym niż 24h to istnieje możliwość
przełożenia wizyty na inny dogodny dla obu stron termin.
17. W przypadku odwołania wizyty z powodu zdarzeń wywołanych tzw. siłą wyższą, strony zobowiązują
się do życzliwości i opracowania nowego rozwiązania, które usatysfakcjonuje obie strony.
18. Dietetyk ma 10 dni roboczych (nie licząc weekendów i dni ustawowo wolnych od pracy, urlopu- o którym
wcześniej poinformuję) licząc od Pierwszej wizyty, na przygotowanie i przesłanie Pacjentowi wszystkich materiałów dietetycznych.

§ 4. Kompleksowa współpraca z dietetykiem

1. Pakiet usług dietetycznych, w skład których wchodzą m.in. konsultacje dietetyczne, indywidualne zalecenia i plany żywieniowe.
2. Czas trwania współpracy to 1 miesiąc licząc od daty pierwszej konsultacji.
3. Podczas pierwszej wizyty zostaje spisany kontrakt, który jest umową sprzedaży zawartą pomiędzy Pacjentem lub opiekunem Pacjenta małoletniego, a Dietetykiem. Umowa zawarta zostaje w formie papierowej i sporządzona w dwóch identycznie
brzmiących kopiach (po jednej dla każdej ze stron).
4. Kontrakt określa m.in. dokładny czas współpracy, koszt współpracy, zasady realizacji usług czy kontaktu z dietetykiem.
5. Kontrakt ułożony jest na podstawie niniejszego regulaminu.

 

§ 5. Kontakt z dietetykiem


1. W ramach współpracy możliwy jest kontakt z dietetykiem od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00, z wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy (weekendy i święta), dni urlopowych dietetyka (o którym poinformuję).:
2. Dane kontaktowe dietetyka:
* Numer telefonu: 517-111-521
* adres e-mail: agnieszka@radiskadietetyk.pl
3. Z kontaktu można korzystać:
 aby umówić, przełożyć lub odwołać wizytę.
 zadać pytanie dotyczące jadłospisu lub zaleceń.
4. W przypadku gdy dietetyk nie odbierze telefonu, oddzwoni najszybciej jak to możliwe. Jeśli w ciągu 2 dni
Pacjent nie otrzyma od dietetyka odpowiedzi, uprasza się o ponowny kontakt telefoniczny lub wiadomość
SMS.
W ramach współpracy możliwy jest także kontakt mailowy pod adresem mailowym: agnieszka@radiskadietetyk.pl
5. Na maile dietetyk zobowiązuje się odpisywać w ciągu 5 dni roboczych. Jeśli w ciągu 5 dni roboczych pacjent
nie otrzyma odpowiedzi, uprasza się o ponowny kontakt e-mailowy.
6. W przypadku braku kontaktu ze strony dietetyka obowiązują następujące zasady:
 Dietetyk musi podać powód braku kontaktu.
 Pacjentowi przysługuje odbycie wszystkich zaplanowanych usług w innym dogodnym
terminie.

§ 6. Bon podarunkowy

1. Bon to dokument w formie papierowej lub elektronicznej (jako szablon do druku).
2. Bon zawiera takie informacje jak:
• Imię i nazwisko osoby, która jest uprawniona do skorzystania z bonu,
• Wartość bonu,
• Nazwa usługi lub Pakietu usług, na którą/e Bon został wykupiony, 
• Data ważności bonu.
3. Bon należy opłacić przed jego otrzymaniem. Płatności za Bon dokonuje się beazpośrednio w Poradni lub na odległość. Płatności można dokonać:
• Gotówką; 
• Kartą płatniczą za pośrednictwem terminala płatniczego;
• Przelewem na podane przez dietetyka konto bankowe.
4. Bon można wymienić w Poradni Dietetycznej Radiska, na określoną w nim usługę lub pakiet usług, za określoną kwotę (zgodnie z Ofertą współpracy).
5. Bon może być wykorzystany do zapłaty za usługi tylko i wyłącznie w okresie jego ważności. Bon jest ważny 1 miesiąc, licząc od daty jego opłacenia. Po tym czasie Bon traci ważność i nie można go wykorzystać.
6. Osoba obdarowana Bonem zobowiązana jest do wcześniejszej rezerwacji dogodnego terminu wizyty telefonicznie lub mailowo. Czas ważności Bonu nie może być przedłużony.
7. Bon należy okazać w trakcie wizyty w Poradni.
8. Ze względu na indywidualny charakter Bon nie podlega zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.
9. Bon nie może służyć jako forma zapłaty do zakupu innego bonu.
10. W przypadku nie odwołania lub nie przełożenia zarezerwowanej wizyty, minimum 24 godziny przed planowanym spotkaniem, wizytę uznaje się za odbytą i Bon automatycznie traci ważność.
11. W przypadku, kiedy dojdzie do zagubienia lub zniszczenia Bonu, a termin ważności Bonu, jeszcze nie minął i nie został on jeszcze zrealizowany, możliwe jest, ale wyłącznie na wniosek Kupującego i za okazaniem dowodu zakupu, wystawienie duplikatu Bonu. Duplikat jest wystawiany w formie pliku PDF i jest wysyłany na adres e-mail, podany przez Kupującego. Wniosek należy kierować na adres mailowy: agnieszka@radiskadietetyk.pl.
12. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu Bonów Podarunkowych, a Kupujący przy jego zakupie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i go akceptuje.

 

§ 7. Poufność i Ochrona danych osobowych

1. Dietetyk zobowiązany jest do zachowania tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w zakresie i na mocy obowiązujących
przepisów prawa uwzględniając w szczególności Kodeks etyki zawodowej dietetyka.
2. Karty pacjentów zawierające wszelkie dane osobowe, wywiad żywieniowy oraz lekarski,
wyniki badań laboratoryjnych, a także wyniki analiz składu ciała przechowywane będą:
 przez czas niezbędny do wykonania usług dietetycznych względem Pacjenta lecz nie dłużej niż
do 2 lat od zakończenia dietetoterapii.
 W zamykanej na kod szafce, do której dostęp ma tylko Dietetyk.
3. W przypadku chęci ponownej współpracy po okresie 2 lat od dietoterapii współpracę
rozpoczyna się od Pierwszej konsultacji.
4. Administratorem danych osobowych Pacjentów przetwarzanych w związku ze świadczeniem
przez Poradnię usług dietetycznych jest Agnieszka Bąk z adresem głównego miejsca
wykonywania działalności ul. Niepodległości 2, 43-502 Czechowice- Dziedzice.
5. W razie wątpliwości bądź w celu wykonania przysługujących Pacjentowi uprawnień z należy
kontaktować się drogą mailową na adres email: agnieszka@radiskadietetyk.pl
6. Podstawy przetwarzania danych osobowych Pacjenta:
Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług
dietetycznych (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b RODO), przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – wystawienie faktury za zakupione usługi oraz
wykazanie jej w prowadzonej przez dietetyka dokumentacji księgowej (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt
c RODO).
W przypadku wyrażenia zgody przez Pacjenta na otrzymywanie treści marketingowych (zgodnie z art.
6 ust. 1 pkt a RODO), przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby,
której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane
dotyczą, jest dzieckiem – w celu rozpatrywania reklamacji dotyczących usług dietetycznych (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f RODO).
7. Odbiorcami danych osobowych Pacjenta mogą być:
 Organy władzy publicznej, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie wynikającym z przepisów prawa powszechnie
obowiązującego,
 Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora w celu prowadzenia przez
niego działalności gospodarczej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

8. Dane osobowe Pacjentów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą
podlegały profilowaniu.
9. Pacjentowi przysługują następujące uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych
osobowych:
 prawo dostępu do danych osobowych,
 prawo do sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 prawo do przenoszenia danych,
 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych),
 prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku wyrażenia zgody
na przetwarzanie danych osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w
Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy o świadczenie usług
dietetycznych skutkuje brakiem możliwości zawarcia oraz wykonania niniejszej umowy.
11. Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. e w związku z motywem 39 preambuły RODO dane osobowe Klientów
przechowywane są przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te
są przetwarzane uwzględniając cele przetwarzania cele przetwarzania i także obowiązki
prawne obligujące podmiot do przetwarzania danych.
12. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Klientów poza kraje
Europejskiego Obszaru Gospodarczego bądź do organizacji międzynarodowych.
13. Przed rozpoczęciem współpracy Pacjent ma obowiązek podpisać Klauzulę informacyjną, która
zawiera wyżej wymienione informacje odnoszące się do przetwarzania danych osobowych,
zgodę na dietoterapię oraz oświadczenie pacjenta lub jego opiekuna (w przypadku osoby
niepełnoletniej) dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym
do wykonania usług dietetycznych.

§ 8. REKLAMACJA USŁUG

 1. Reklamację na Usługi Pacjent może złożyć w dowolnej formie, w tym:
* pocztą elektroniczną na adres: agnieszka@radiskadietetyk.pl.
*pisemnie na adres: ul. Żeromskiego 11/10, 43-502 Czechowice- Dziedzice.
2. Zgłoszenia Pacjent może dokonać korzystając z Formularza reklamacyjnego, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. Zgłoszenie powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację Pacjenta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), a także – w celu przyspieszenia rozpoznania – informację jakiej usługi dotyczy zgłoszenie oraz żądania Kupującego (ponowne wykonanie usługi lub jej części; obniżenie ceny; rekompensata w postaci obniżki na kolejną usługę; inne żądanie).
3. Sprzedająca rozpoznaje reklamację i informuje Kupującego o sposobie rozstrzygnięcia w terminie 14 dni, przesyłając Kupującemu odpowiedź drogą poczty elektronicznej, a w sytuacji braku tego adresu, pocztą tradycyjną. Brak odpowiedzi w tym czasie oznacza uznanie żądania Kupującego za uzasadnione.

§ 9. Odstąpienie od Umowy
1. Postanowienia dotyczące odstąpienia od umowy dotyczą Konsumentów oraz przedsiębiorców na prawach konsumenta.
2. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
3. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Kupujący powinien poinformować Dietetyka o tym wysyłając e-mail na adres: agnieszka@radiskadietetyk.pl
pismo na adres: ul. Żeromskiego 11/10, 43-502 Czechowice- Dziedzice.
4. Wzór pisma stanowi załącznik do Regulaminu.
5. Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług, jeżeli Dietetyk wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Dietetyka utraci prawo odstąpienia od umowy;
6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, Dietetyk zwraca Pacjentowi wszystkie otrzymane od Pacjenta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Dietetyk został poinformowany o decyzji Pacjenta, o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Dietetyk dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Pacjenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Pacjent wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Pacjent nie ponosi opłat w związku z tym zwrotem.
7.Jeżeli zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Pacjent zapłaci kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Dietetyka o odstąpieniu od niniejszej umowy.

 

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Poradnia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
2. Do umów zawartych przed dniem dokonaniem zmiany Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego w szczególności: Kodeksu cywilnego czy ustawa o
prawach konsumenta.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2023 roku.

Załącznik nr 1 do Regulaminu: Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Załącznik nr 2 do Regulaminu: Wzór formularza reklamacyjnego